Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de journalistiek was hij meester op alle wapens.

Een wonder in alles. Een breede stijl van golvende mooie zinnen in de Heraut-artikelen, zoet en teeder als hij meditaties gaf, pittig en kort, gevat, logisch, scherp in de Standaard-artikelen.

Eerst dan kwam aan het licht van hoe algemeenen aard de ontwikkeling van Dr. Kuyper was. Hij schreef over heden en verleden met hetzelfde gemak; was in staatszaken thuis als een tuinman in zijn hof; kende tegelijk de wijsgeerige stelsels waarvan allen uitgingen. Doorzag in een oogenblik den toestand van land en volk. van eigen partij en van den tegenstander.

Daarom was hij zulk een geharnast strijder. Soms is beweerd dat er strijdlust in zijn boezem gloeide, anderen spreken liever van strijdvaardigheid. Ons dunkt, het gebied waarop hij zich bewoog gaf aanleiding, dat de eene weieens in de andere overging.

Maar dit is zeker, dat het kruisen van den degen den lust der toeschouwers opwekte en soms den tegenstander ernstig trof.

De anti-revolutionaire partij is onder zijn leiding tot bloei gekomen.

Met dank aan den Heere erkennen wij in Dr. Kuyper den grootsten journalist van Nederland.

Staatslieden zijn er velen, maar eerste-klas mannen als hij, zijn er slechts enkelen. Groen's opvolger suo jure, niet door menschelijke aanwijzing, maar door Godsbestel. Groen eens een veldheer zonder leger, Kuyper de veldheer wiens leger steeds groeit.

De staatsman die de sociale belangen van ons volk het eerst heeft ter sprake gebracht en deels ten uitvoer gebracht.

De minister later, die onze schoolwet herzag en aanvulde, zoodat het Christelijk onderwijs meer vrijheid van ontwik-

Sluiten