Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keling kreeg. De verschaffer van recht aan ons vrije hooger onderwijs, de man die bij Godes gratie ons volk leidt naar

het huismanskiesrecht heen.

Nog eenmaal, de staatsman, die zijn eigen land en volk kent, mede ook het leven en de staatkundige toestanden van Rumenië en Rusland, van Duitschland en Engeland als niemand anders misschien. En al weten wij nu dat ook in dit menschelijk leven feilen waren, het verhindert ons niet, om onzen God te danken voor zijn gave in Kuyper geschonken. Het weerhoudt ons niet om den jubilaris geluk te wenschen op dit gezegend feest. Blijf lang nog onze beminde leidsman.

Stelle God u nog lange jaren ten zegen voor land en volk.

Maas- en Scheldebode.

Dr. Kuyper 70 jaar.

Gistere^ 29 October, werd Dr. Kuyper 70 jaar. Bij de tallooze gelukwenschen, die hem uit alle oorden van Nederland zullen geworden, voegen we de onze. God spare onzen hooggeachten leider, dien we eeren in zijn hooge beteekenis als man van de Kerk, van de theologie, als litterair man, als journalist, als redenaar, als Staatsman.

Als Staatsman, die van 1870 af met al zijn groote gaven en schitterende talenten publiek is opgetreden om de Christelijke beginselen in te dragen in het staatkundig leven , die organiseerde en propageerde tot op den huldigen dag.

Wat onze partij is, is ze naast andere hoogst bekwame mannen, door hem; het plantje werd een boom; onderden zegen Gods, zeer zeker; maar onder den invloed en door

Sluiten