Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het van zijn eerste optreden af beoogde doel was nu bereikt.

De kroon op dien arbeid was, zonder twijfel, zijn optreden als Premier van een Kabinet. Wat hij in die hoedanigheid heeft vermocht ligt te nabij ons, dan dat herinnering daaraan noodig ware.

Men moge in dezen merkwaardigen partijleider afkeuren wat men wil, men moge het betreuren dat hij, ter bereikina van zijn doel, soms daden gepleegd heeft, die beter achterwege waren gebleven - toch zal elkeen moeten erkennen dat hij met zeldzame kunde, beleid en energie sluimerende rachten in ons volk tot ontwikkeling heeft gebracht krachten die in de steeds heftiger wordende worsteling van

tegenstrijdige beginselen van groote en duurzame beteekenis kunnen blijken.

Te verlangen dat zulk een man niet van tijd tot tijd misslagen had moeten begaan, is een onredelijke eisch. En wijst men op de ergernis en den onwil, die hij gedurende zijn Premierschap bij velen heeft opgewekt, dan ontkennen wij niet, dat hij soms noodeloos daartoe aanleiding heeft gegeven' maar merken tevens op dat een forsch strijder noodzakelijk onwil en wrevel opwekt, en dat, in Nederland niet minder dan elders, het hoog uitsteken boven anderen niet dan noode verdragen wordt. Dit althans staat vast - al is zelfs dit geloochend - dat zelden een Minister een zóóveel omvattende werkkracht heeft ten toon gespreid als deze Premier.

Al zijn velen zijner vroegere vrienden en mede-arbeiders in latere jaren meermalen met dezen partijleider in heftigen strijd geweest, en al blijven dezen het hun plicht achten te scherper toe te zien, naarmate hij met wien zij in vriendschappelijke of niet-vriendschappelijke aanraking komen hooger staat. - toch mag geen oogenblik worden vergeten dat deze eminente leider aan het Christelijk volk in Neder-

Sluiten