Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land en zelfs daarbuiten zeer gewichtige diensten bewezen heeft, door de Christenen beter dan voorheen in staat te stellen den strijd te voeren tegen Ongeloof en Revolutie, waartoe zij nu eenmaal van Godswege geroepen zijn.

Moeilijke dagen heeft hij doorleefd. Moeilijke dagen wachten hem wellicht nog. Rust durven wij hem niet toewenschen, omdat wij niet weten of hij die bij zijn leven zou begeeren. Trouwens, een rustenden Kuyper kunnen

wij ons moeilijk voorstellen.

Wij eindigen daarom met den oprechten wensch, dat hij nog lang de verbazende werkkracht, die hem geschonken is, moge blijven aanwenden ten bate van ons volk.

Tlederlandsche Stemmen.

Dr. A. Kuyper.

1837—1907.

De omstandigheid, Dat Dr. Kuyper zijn zeventigsten verjaardag mag vieren, geeft vriend en vijand aanleiding om hem hulde te brengen, al is die hulde dan ook van zeer verschillende beteekenis en zeer verschillend in grootte.

Ook wij willen niet achterblijven en niet vergeten, dat, bij al wat ons principieel van Dr. Kuyper scheidt, hij in en voor onze natie een man van beteekenis is geweest en

nog is.

Voor onze natie, voorzoover hij haar heeft geleerd en opgewekt de echt-Nederlandsche deugden van stoerheid en godsdienstzin ook op staatkundig gebied te doen gelden en daarmede, op het voetspoor van Groen van Prinsterer, in den politieken strijd factoren heeft in het leven geroepen

Sluiten