is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Denkt men dit goed in, dan eerst komt men tot het besef, welk een gezegenden invloed Dr. Kuyper heeft uitgeoefend op de historie van ons volk.

Hij is geen man van halve maatregelen. Recht gaat hij op zijn doel af. Naar de gunst van menschen heeft hij nooit gedongen. En toch stond zijn deur steeds open voor den minste der broederen en was hij met dezen in den omgang evenzeer op zijn gemak als in het verkeer met vorsten 'en staatslieden.

Zijn kennis schijnt onbegrensd. Telkens wekte hij verbaasdheid, wanneer men ervoer, dat hij tot in bijzonderheden op de hoogte was van zaken, die geheel buiten de sfeer van zijn denken schenen te liggen.

In alles toonde Dr. Kuyper zich een waarlijk groot man den grootsten man in ons land. Zonder eenig voorbehoud moet hij als zoodanig erkend. Zijn machtig genie bleek op bijna ieder terrein des levens.

Indien wij wilden ingaan op alles, wat hij heeft gewrocht, dan zouden wij het bestek van ons blad verre overschrijden.

Thans kwam hij aan de grens van den leeftijd der sterken. Doch zijn kracht schijnt nog ongebroken, zijn energie nog onverzwakt. Spare de Heere hem nog menig jaar voor ons land en volk en moge hij ook verder in zijn grijsheid rijke vruchten dragen.

Gode de eere, voor den onwaardeerbaren schat, dien Hij ons in Dr. Kuyper schonk. AI wordt hij gesmaad door den tegenstander, in ons hart richten wij hem een eerezuil op van diep gevoelde erkentelijkheid voor hetgeen hij ons Christenvolk geschonken heeft.