is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is niet gemakkelijk, want op welk gebied bleef hij een vreemdeling?

Waar is er een terrein, waarop, wie daar iets beteekenen wil, niet mee met hem moet rekenen, zijn positie tegenover hem moet bepalen?

Dr. Kuyper is een universeel man.

Hij is de geleerde, op wetenschappelijk gebied een der eersten, die de groote problemen van ons leven tot in den wortel heeft nagespeurd, wiens werken de getuigen zijn van zijn wetenschappelijke kracht.

Op kerkelijk gebied kan men den voet niet zetten, zonder den arbeid van Dr. Kuyper te ontmoeten.

Is de staatkundige geschiedenis van ons volk in de laatste veertig jaren ook niet de zijne?

Leider eener partij, die onder zijn leiding van kleine kracht tot een macht van beteekenis groeide, wiens naam een shibboleth werd, zoodat nu reeds jaren lang het voor of tegen Kuyper den politieken strijd beheerschte, straks dienaar der Kroon — zal niemand hem anders dan onder de eerste staatslieden van onzen tijd kunnen rangschikken.

Speurt men ook op sociaal terrein tevergeefs naar de vrucht van zijn krachtigen geest en doortastend handelen?

Noem dan de pers en men zal u antwoorden dat hij is onze eerste, onze bekwaamste journalist.

Wijs naar de school en telkens zal men u zeggen: hier was de hand van Dr. Kuyper.

Ja, spreek over de kunst — en onze op hun gebied zoo naijverige kunstenaars zullen over hem spreken, al is het ook om u onder een vloed van woorden te betuigen, dat hij alles mag zijn, maar toch geen kunstenaar in den eigenlijken zin des woords is.

Een tegenstander, schreef het Handelsblad in 1897, die tien hoofden en honderd armen bezit.