is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nil Desperandum Deo Duce.

Prof. Dr. A. Kuyper.

Dinsdag 29 October heeft heel het christenvolk in deze landen feest • gevierd. Het heeft herdacht den 70ste» verjaardag van dien man, dien 't zoo innig bemint, als den man die tientallen van jaren 't christelijk volksbewustzijn bewerkte, met zoo groot talent, met rusteloozen ijver en zoo voorbeeldelooze toewijding; die opkwam voor de rechten van dat volk, waaraan zijn lot gebonden was.

Ons volk heeft goed gedaan, met den soms zoo verguisden man zijn sympathie zoo ondubbelzinnig te doen blijken!

Hoe echter ook verguisd, hij staat nog heden op zijn 70sten verjaardag hoog boven allen uit, in volle actie, waarschuwend waar gevaar dreigt, met vaste hand de richting aangevend, welke 't uit moet. De tragen bezielt hij nog, de moeden sterkt hij door zijn krachtig woord; weerbarstigen volgen, haast huns ondanks, door zijn machtig genie.

Zoo staat hij nog altijd, de groote man, deinzend voor niets, in sterke krachtvoeling, hoewel niet eigen kracht.

In wetenschap boven alles uitstekend, wordt hij gevierd door zijne vrienden, maar kunnen ook zijn vijanden hem hun eere-saluut niet onthouden.

Schoon gevierd, staat hij hoog en vast op den grondslag van Gods Woord; eerbiedig buigend voor zijnen God en diens gebod.

We zullen niet uitweiden over wat Dr. Kuyper voor ons volk deed in Heraut en Standaard en evenmin over wat hij voor onze Vrije Universiteit geweest is; het zou teveel voor ons zijn, dat hier te doen.

Veel was het, onnoemlijk veel!

De dank van het volk is onze dank. Evenwel is er voor ons meer. Wij zijn zijne leerlingen, al hebben we dan niet