is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

psychologische analyse zou worden, of een karakterschets, die niet nog aan alle zijden zou zijn aan te vullen. Maar, waar wij onze groote mannen in het publieke leven slechts op een afstand hebben leeren kennen, daar komt vanzelf de begeerte op, verband te brengen tusschen hun openbaring naar buiten en het leven daarbinnen, en zoeken we een weg naar die innerlijke werkkamer, waar de groote gedachten geboren worden; dan trachten we na te sporen de bewegingen der ziel, die de stuwkracht zijn tot wat er groots en bezielends van hen uitgaat, en zoeken we te begrijpen het levensideaal, dat hun hart vervult en hen in den strijd bezielt tot groote daden.

Wanneer wij het ruime veld van werkzaamheden overzien waardoor sinds meer dan 40 jaren Dr. Kuyper's naam roem en glans werd bijgezet, dan treft ons naast de verwonderingwekkende veelzijdigheid van actie de volslagen eenheid van doel. In kerkeraad en kiescollege, in den strijd der vrije hoogeschool, in 's Lands Raadzaal en achter de groene tafel, het was al één positieve klank, dien zijn bazuin liet hooren. Het was dit ééne, waarop al zijn pogen gericht was, waarnaar al zijn streven uitging: voor Jezus Christus den Koning weer de plaats op te eischen, die Hem in kerk en school, bij volk en overheid toekomt. Een ideaal, ver boven den mensch uit: maar wie, die laag mikt, zal ooit hoog treffen? Een ideaal, dat hem schimp en hoon van den tegenstander berokkende, want het werd niet geloofd, dat zijn krachtig streven zoo geestelijk een drijfveer hebben'kon. En tóch een ideaal, dat door zijn heilige bezieling een zalige vreugde geven kan, die niets gemeen heeft met de voldoening over vervulde eerzuchtige verlangens. Het is dan ook God zelf, Die zulk een ideaal in de ziel geeft, en Hijzelf, Die er toe bekwaamt het na te jagen. Het is verheffend, tegenover het slappe subjectivisme van onzen tijd, dat den mensch tot zijn God maakt en de ikheid ten