Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troon verheft, een man van beteekenis te mogen gadeslaan, die, strijd voerende tegen alles wat den mensch van pit en merg berooft, alleen zijn kracht zoekt in zijn God.

Hierin ligt het geheim van dat onverdroten optimisme,

dat Dr. Kuyper kenmerkt; van die onverwoestbare veerkracht,

die reeds op nieuwe mogelijkheden zint, nog eer de beslissende slag viel. Want, waar de machtigste geesten te meer eigen begrensdheid gevoelen naar mate hun een grootscher doel voor oogen zweeft, en hun eigen kunnen hen tot uitgebreider actie aandrijft, vanwaar zal hun dan de kracht komen om bij voortduring zulk een hoog-geestelijk ideaal na te streven, indien die hun niet gewordt van Eenen grooter dan zijzelf zijn? Deze kracht niet te zoeken in eigen gaven en talenten, maar bij Hem, Die het geheele leven voorbeschikte en Die tot dien arbeid riep, waartoe Hij juist dat leven bestemde, is de eenige gemoedsgesteldheid, die het den mensch mogelijk maakt om ook in tegenspoed te blijven volharden en bij nederlaag nieuwen moed te verzamelen.

Maar, om alles wat God met dezen man vóórhad, sierde Hij hem met de uitgezochtste geestelijke gaven, met een schier onverwelkbaar lichaamsgestel en met een onvergelijkelijke werkkracht. Het is dan ook opmerkelijk, dat, terwijl

anderen nauwelijks in staat zijn één leven tot zijn rechte bestemming te brengen, deze zeldzame persoonlijkheid drie, vier levens heeft kunnen leven, elk genoeg om een heel menschenleven van beteekenis te doen zijn. Hiervan getuigt de algeheele ommekeer, dien ons politiek leven heeft ondergaan; de verjonging van ons kerkelijk leven; het geestelijk licht, dat, dag aan dag en week aan week ontstoken, een heele generatie heeft onderwezen en voorgelicht in het vaste gaan op den rechten weg. En niet alleen de geestverwanten deden hiermede hun voordeel. De opleving werd algemeen, en ook bij den tegenstander werden de gedoofde sintels weer opgerakeld tot nieuwen gloed. Het

Sluiten