Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dr.es arren of fluistert in den teeren toon der medidatie,

hlfitf h f , drUkte" °f J'ubelt met de juichenden; overal blijkt het [meesterschap van dengeen, die haar hanteert

ie naar den eisch van ieder oogenblik haar rijkdommen

weet te gebruiken. Kleurrijk door zijn beelden, schitterend

n woordkeus, is dit proza nu eens monumentaal en massief

opgebouwd, als een gothische kathedraal, en dan weer

q"a!" 1C™' maar V3St als Italiaansch ijzersmeedwerk. Maar ijd pittig is het, altijd frisch, als het levende water van een bergstroom, flonkerend en bruisend.

Hier treft u bij den schrijver het oog voor alle groote proporties, de vèr-uitziende blik, die het geheel omvat wien een wijdere horizont is geopend dan aan het alledaagsere menschenkind. Anders dan in 't gemeen bij den Hollander, wien van nature het kenmerk van eigen enge landgrenzen aankleeft, gaat zijn geheele natuur uit naar het groote naar ruime verhoudingen, naar een wijde expansie Hiermede hangt samen dat kleinzieligheden op hem geen hebben, en dat zeurigheden buiten de deur gebannen wor en orden somsdaardoor kleinigheden veronachtzaamd, de groote trekken zijn er, het machtige geraamte staat Bij een man, die zóó de kracht der taal tot zijn beschiking heeft als deze schrijver, dwingt tot bewondering de zelfbeheersching, waarmede de tegenstander wordt beantwoord zoo vaak wanneer smadelijke bejegening en vijandige

Sttele menSChell'J'ke hart tot gi^igheid zouden

p ikkelen. Maar nooit wordt hier de hoofdzaak uit het oog

verloren en zoolang de aanvallen slechts persoonlijk zijn

en niet het hart der zaak raken, worden ze liefst onbeant-

oor gelaten. Het is het schoone in het leven van Dr

Kuyper, dat nooit door hem gezocht werd door verdeeling

eerschen, maar integendeel te trachten samen te binden

scheee?rde: H°e ,re" " in b™« -

tantsche kerken m Frankrijk de toon van liefhebbende

Sluiten