Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de afgerondheid van elk geheel, in alles wat hij doet. Nooit gebeurt iets broksgewijze, of wordt de arbeid groot opgezet en dwergachtig geëindigd. Voor ieder werk is van tevoren de verhouding der deelen uitgemaakt, alsmede hoeveel vel druks in zooveel tijd zal zijn afgewerkt. Indien een enkele maal in een groot werk, om gewichtige redenen een onderdeel een onevenredig groote afmeting verkreeg, dan wordt den lezer zelfs verontschuldiging aangeboden.

Deze zin voor afgesloten geheelen en afbakenende mijlpalen toont zich ook in de waardeering voor alle soorten van gedachtenisdagen en in de vreugde, waarmee die worden gevierd. Zelfs het voleinden van iedere week, die weer verliep, wordt niet achteloos voorbijgegaan, en wie ooit het voorrecht had het dankgebed op Zaterdagavond door hem te hooren uitspreken, neemt daarvan een indruk mee, die in de herinnering wordt bewaard.

Eer nu, aan het einde van den veelbezetten dag, het nachtleger wordt opgezocht, na een stil uur in de binnenkamer, wordt iederen avond een wandeling van een uur gedaan, om het lichaam de noodige beweging, en het hoofd de noodige rust te verschaffen. Evenwel, wie zou kunnen meenen, dat deze smederij ooit geheel stil stond? — Liefst juist wordt de wandeling in eenzaamheid ondernomen, om in den geest het werk voor den volgenden dag te rangschikken, en in de voorbereidende overdenkingen voor de verschillende rubrieken niet te worden gestoord.

En zoo gaat het dag aan dag.

Wie nu echter meent, dat een geregeldheid als deze in sleur zou moeten verloopen, of alleen voor kleine geesten mogelijk is, beseft niet de kracht in concentratie gelegen, in dit „vereenigen van zijn hart" — zooals de Psalmist het noemt — óók tot zijn werk; en die heeft nooit ingedacht wat heilzame werking op het geheele bestaan gestadigheid en een vast plan hebben. Ook dit is genade,

Sluiten