is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginsel, dat de menschen in 't hart grijpt. Maar dit is de gave van den Leider, dat hij weet te bezielen, door het beleden beginsel in al zijn schoonheid te doen schitteren voor zijne geestverwanten.

En als de leider zich dan geeft voor de zaak, die hun heilig is, wanneer hij zijn machtig talent ten dienste stelt van de Christelijke politiek, met haar Christelijke democratie, haar Souvereiniteit Gods, de souvereiniteit in eigen kring, het gelijk recht voor allen, ook voor de belijders der Heilige Schrift als het woord van Qod, voor de belijders van God Drieëenig, dan brengt een breede schare hem hulde en dankt hem met eene toegenegenheid, die zeker veel vergoedt voor de krenking hem zoo vaak aangedaan door den tegenstander.

Dr. Kuyper is door velen miskend, door anderen niet begrepen; maar ook werd hoon en laster hem niet gespaard. Aan den anderen kant echter gelooven wij, dat er niemand is wiens beeltenis in zoovele gezinnen aan den wand prijkt, eene beeltenis waarop de vader zijne kinderen wijst, als op den man, wien men den tol der dankbaarheid moet betalen en wiens naam moet geëerd.

Die plaats in de harten en de gezinnen heeft Dr. Kuyper

verworven door een geheel leven van toewijding aan eene

partij — neen dat is te eng — aan het heil van land en volk.

Dr. Kuyper is een man van nationale beteekenis. Zonder zijn optreden was de geschiedenis der laatste helft van de vorige eeuw eene andere geweest. Op theologisch en staatkundig gebied heeft Dr. Kuyper een onmiskenbaren invloed uitgeoefend. Dat hij telkens met nieuwe ideeën optrad, of wat onder 't stof bedolven lag weer aan 't licht bracht, deed menigeen opschrikken en de tegenstander van de beginselen, die in Dr. Kuyper een machtig verdediger vonden, heeft niet altijd weten te waardeeren, maar ging menigmaal van