Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Personen als Dr. Kuyper behooren niet aan één partij, zij zijn sieraden van het geheele volk, welks geschiedenis zij maken, onder toejuiching of verguizing van voor- en tegenstanders.

Dat geldt ook thans nog. Gelijk Mr. Heemskerk in 1897 zeggen kon, is het ook nu, ja in verhoogde mate. „Wij houden staande, dat hem hulde toekomt van het gansche volk".

Hoe hoog het aanzien van Dr. Kuyper ook steeg, hij gaf zich voor het volk. De kleine luiden vonden in hem een pleitbezorger. Met vertrouwen kan immer ook de geringe naar de wereld tot hem gaan. Steeds stond hij gereed om te strijden voor eene ware Christelijke democratie, die hoog en laag tot elkander brengt. Dat getuigt zijn leven. Dat weten zijne geestverwanten. Zij eeren hem om zijne van God ontvangen gaven en hebben hem lief omdat hij zich met zelfverloochening gaf voor het beginsel, hun heilig.

Daarom is 29 October voor hen een dag van blijden dank voor 't geen God in Dr. Kuyper gaf en rijst de bede, dat nu de jaren klimmen, 's Heeren goede Hand kennelijk over Hem geopend zij. Tot God stijgt de bede omhoog, dat deze zeventigjarige behouden blijve nog lang voor land en volk.

Totnogtoe bleef hij krachtig van geest en boog de gestalte zich niet.

Blijve 't zoo nog jaren!

En met de velen in den lande, die Dr. Kuyper eeren en liefhebben, danken wij hem voor zijn opoffering, zijn strijden en lijden voor de Christelijke beginselen. Bij hunne bede paren wij de onze, dat God hem rijkelijk zegene voor zijn persoon en voor de zaak, waaraan hij zich gaf!

Sluiten