Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De fyjnlandsche Courant.

Zeventig jaar.

Deze week was voor ons, anti-revolutionairen, belanglijk door den zeventigsten geboortedag van Dr. A Kuyper

De Heere, onze God, heeft hem al dien tijd voor'ons volk gespaard, ook al werd hij meer dan eens door ernstige krankheid bezocht. Zooals hij 't zelf eens uitdrukte: t Was God, die hem predestineerde voor de veelomvattende taak, die hij te verrichten kreeg; God zelf heeft hem, door Zim voorzienig bestel, gebracht in en gesterkt, bekwaamd tot dien arbeid. En de Heere God is het, die hem in den grijzen onderdom nog groen doet zijn en frisch.

Dies is dan ook uit veler harte deze week de dank opgegaan tot den Vader der Lichten voor 't geen Hij ons in Dr. Kuyper geschonken heeft.

Nederland heeft hem niet vertroeteld.

Al is 't waar, dat geen enkele partij een leider heeft ie zoo deelt ,n de sympathie zijner geestverwanten, als bij geval is, daar staat tegenover, dat ook niemand al

schimT" Tu leVCnS' Z0° iS achtervo'gd met smaad en schimp, met hoon en verachting, als juist Dr. Kuyper

De christen echter heeft het hieronder gemakkelijk.

Voor t oog van den alwetenden God is hij zich zijn vele

tekortkomingen bewust en voor 't geen hij werkelijk mocht

doen ten goede van land en volk, zegt hij het Nehemia na:

„uedenk mijner, mijn God! ten goede."

In den dag der dagen zal ieders arbeid worden geoordeeld en wie werkelijk de eere Qods zocht, is wel „iet ongevoelig voor lof of blaam van mensehen, maar ze zijn hem niet het hoogste hier op aarde.

Maar dat alles neemt niet weg, dat wij dankbaar hebben erkennen, wat een man als Dr. Kuyper voor land en

Sluiten