Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Desniettemin bij zijn leven huldigen wij hem, nu hij

zeventig jaren oud is.

Wij staan vol bewondering voor zijn ontzaglijk, wetenschappelijk genie.

Wij eeren zijn rijke talenten op het veelzijdig gebied, waarop zij zich wisten te ontplooien.

Wij achten hem als den leider onzer anti-revolutionaire

partij.

Wij waardeeren zijn theologische kennis, zoo breed en zoo diep.

Wij denken aan zijn machtige redenaarsgaven, die ons en anderen boeiden, zoo vele malen.

Wij hebben eerbied voor zijn meesterschap over de Nederlandsche taal, en zijne literarische verdiensten.

Wij roemen hem als onbetwist den eersten journalist in

ons gansche vaderland.

Wij schatten hem hoog, als den vertolker van de meest innige gedachten, die leefden in de harten van duizenden

en tienduizenden onzes volks.

Wij danken hem met zoovele honderden voor alles wat zij en wij van dezen grooten man in den middellijken weg

geleerd hebben.

Wij zien in dezen diensknecht des Heeren op tot God. Het heeft God den Heere behaagd, toen deze mensch nog modern predikant was, en Jezus van Nazereth als den Zone Gods vervolgde, zooals eens Saulus op den weg van Damascus hem aan te grijpen, hem om te zetten en hem in te schakelen in de rij dergenen die Hem dienen.

Over dezen kracht-mensch heeft de Almachtige God een heilig recht van den sterkste doen gelden, en hem als een boetling neergeworpen aan Zijne voeten, gebroken door Gods onweerstaanbaren Geest.

En denk Dr. Kuyper, den door God verwonnene, nu een oogenblik weg uit de geschiedenis der laatste dertig, veertig

Sluiten