Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aangewezen weg, om in den grooten strijd tusschen geloof en ongeloof Zijn heilig oogmerk te volvoeren.

Tegen dat ongeloof stond Dr. Kuyper nu veertig jaren pal. De strijd tegen de Revolutie is door hem nu vier decennia gestreden.

Geen geringe eere voor een in zichzelven nietig sterveling, als God de Heere hem verwaardigd heeft om zoovele jaren als instrument in de hand van den Koning der Koningen

te mogen dienen.

Heilige de Heere deze onwaardeerbare zegeningen op 29 October en voorts bij het klimmen van zijn jaren aan Dr. Kuyper's hart, opdat hij God alleen groot gevoele en al het sterfelijke als gras, als een bloem, die heden bloeit, maar door den wind des velds wordt geknakt.

Hoevele jaren nog aan Dr. Kuyper beschoren zullen zijn, wij weten het niet. Hij is 70. Okma was zeer sterk, en werd nu op 39-jarigen leeftijd plotseling, op het alleronverwachtst, reeds weggerukt van wie hem liefhadden.

Ook Dr. Kuyper is, evenals wij allen, „geen uur zijn leven zeker".

Maar God de Heere behoede en beware hem op al zijne wegen. Hij richte hem naar Zijne bevelen.

Hij stelle hem nog tot meerderen zegen op het terrein der wetenschap, op het gebied der kerk, op het erf van het staatkundig en maatschappelijk leven.

En als het dan waar is, wat onze Dr. Wagenaar thans in verband met Dr. Kuyper's jubileum schrijft, dat het „zwaktepunt van Dr. Kuyper als staatsman hierin ligt, dat ook hij het principiëele woord niet te spreken vermocht, dat bij het licht der Heilige Schrift den weg ter sociale reformatie wijst", dan gunne God nog, zoo mogelijk, aan dit ongeëvenaard genie met zijn langdurige levenservaring, dat „principiëele woord", wijzende bij het licht van Gods Getuigenis „den weg ter sociale reformatie", te doen hooren.

Sluiten