Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat daardoor inzonderheid in onze kringen in onderscheidene staatkundige en maatschappelijke vraagstukken de eenheid van richting naar den eisch van Gods Woord worde bevorderd.

En alle Christenen, één in belijdenis, al te gader saam pe gnms naar het Nieuwe Jeruzalem met zijn 12 verschillende poorten, zoolang zij 0p deze aarde zijn op politiek en sociaal gebied eendrachtig mogen arbeiden.

Voor de heerschappij van het Evangelie.

Tegen de Revolutie.

De Scheveninger.

Dr. A. Kuyper.

Dinsdag vierde Dr. A. Kuyper zijn 70ste" verjaardag, alrijk en treffend waren de blijken van belangstelling, die de Jubilaris ontving, niet alleen uit alle oorden van ons land, maar uit alle streken der wereld.

Verwonderen doet dit ons niet. We meenen ons niet te vergissen, als we als onze overtuiging uitspreken, dat Dr. Kuyper de belangrijkste man van Nederland is.

Ontzaggelijk veel heeft land en volk aan dezen man te danken. Met zijn ijzeren wil, onbuigzame kracht, onverstoorbaren ijver, eenige geestesgaven, heeft hij allen, die God wenschen te dienen, trachten te verzamelen tot een groot leger, dat het hoofd zou bieden aan de legerscharen van het wassend ongeloof hier te lande. En is dit hem niet

wonderlijk gelukt? Nog een kleine groep aarzelt of houdt zich van verre.

Maar bijna ons geheele Christelijk volksgedeelte verstaat

Sluiten