Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tonen van Kuyper's krijgsklaroen en neemt plaats in de gelederen, als hij den aanval blaast.

Of al wat Dr. Kuyper deed, goed was? Of hij geen fouten beging? Met alle bescheidenheid gezegd, gelooven we, dat hij zich meer dan eens vergiste en zouden we van sommige zijner daden wenschen, dat ze achterwege gebleven waren. Zijn fouten waren zelfs groot, omdat ze door een groot man werden begaan. Maar, dat neemt niet weg, dat we met groote erkentelijkheid zijn vervuld jegens den man, die al zijn kracht, al zijn gaven, zijn leven wijdde aan de Zaak des Heeren en het stoffelijk en geestelijk geluk van

Hollands Natie.

Zijn krachtige gezondheid en zijn sterke lichaamsbouw beloven nog vele levensjaren. Dat ze ons niet bedriegen, maar dat het Gode behage dezen Zijn uitnemenden dienstknecht nog lang te sparen voor ons dierbaar Vaderland. De Heere zegene hem in overvloedige mate en geve hem het groote voorrecht op Zijn tijd te mogen ontvangen een onvergankelijke kroon, verworven door den eenigen Heiland en Zaligmaker.

De School met den Bijbel.

1837. — 29 October. — 1907.

Dr. A. Kuyper.

Er is altijd iets weemoedigs in de viering onzer vierdagen. Elke maal toch, als weer een vol jaar aan ons leven is toegedaan, beseffen we, dat de tijd nadert, waarop we van de aarde zullen heengaan. En van weemoed blijft uw hart niet vrij, als ge gedenkt, hoe onze groote mannen naderen tot de grenspaal huns levens. Gij weet, dat met

Sluiten