Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun verscheiden zal afgesloten worden een bladzijde in de historie van ons volksleven, dat door hun arbeid van zoo rijke beteekenis is geworden. Niet het minst is dit het geval voor het thans levend en meelevend geslacht, dat gezien heeft de ontwikkeling der christelijke beginselen op kerkelijk en politiek gebied, op het terrein van school en maatschappij. De geesten hebben zich uitgesproken in de laatste jaren, er is geworsteld om de heerschappij van de beginselen naar het Woord van God.

Nog is die strijd niet ten halve voleindigd; reeds is zichtbaar hoe pogingen worden aangewend om de machtige strooming, pas hersteld in zijn oorspronkelijke bedding, af te leiden; meer wordt geëischt van de kracht der leiders naarmate de stroom in kracht toeneemt en er meer gevaar ontstaat voor breking der leidende dammen.

Hoog van geest staan ze er nog, onze groote mannen, die de liefde van ons volk verwierven, die de kracht van geest bezitten om het Christenvolk den weg te wijzen. In het bezit van de machtige hefboomen, macht en liefde om in waarheid leiders te zijn staan ze er nog, de kloeken van geest, die een halve eeuw haast arbeidden met al de kracht die in hen was, op de tribune en in de pers, met mond en pen.

Maar hoe lang nog? Of liever, hoe kort nog. Och dat zij leven mochten voor ons aangezicht", die bede komt in onze harten op, als we gedenken, hoe snel hun jaren vervlieten.

En toch, niet aldus de toon, op een dag als we straks mogen vieren. Dr. A. Kuyper zal op 29 October zijn 70ste levensjaar voleind hebben.

„Zeventig jaren, en zoo we zeer sterk zijn, tachtig jaren" het is de ordinantie Gods voor eens menschen leven. Zeker' at hij leven mocht voor ons aangezicht, vele jaren nog! aar ook een andere toon ruische in ons hart. Dien van dank aan onzen God. Laat ons terugzien op wat God ons gaf in dat menschenleven, in dat leven van onzen Dr.

Sluiten