is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n de eerste vier eeuwen der Christenheid was het vooral leerambt van den Christus, waarover gestreden werd

braehtenT, ChT" geV°lgd' ™g aan de

is ee??^ J ee° hee'e °' een ha,v<: Zaligmaker , een Zaligmaker in „aam, of metterdaad en in waarheid

Het ging toen om het waarachtige en onvergankelijke priesterschap van den Zone Gods.

En nu, in onze dagen, gaat het om het koningschap van

mensche WijZ6' g°dsdienstig genie, rein mensch,

^ riend, vnend van zondaren, Gods beminde zijn

gwijzer naar een gelukkig hiernamaals; maar geen Koning.'

ol de Ï-"H Seene" k°ning da" d6n kCiZer"' 200 roePe"

won h r ere" °nZer eCUW' met een weinjg andere woorden. Jezus mag in het midden der volken evangeliseren, zieken genezen, brood uitdeelen; Hij mag geëerd zelfs aangebeden worden door wie dat meenen te moeten

s°rrns heeft Hij niets te zeggen- °okbove«

Jezus is de Staat, w.en allen gehoorzamen moeten. Fro Rege: voor den Koning!

Gaat het gansche leven van den nu zeventigjarigen Dr

ar— W'J bed0elen ziJ'n openbaar leven, zijn leven s publiek persoon - en zegt zelf dan, of er niet door a gansche leven één draad loopt: de belijdenis van Gods

ChXtusT eit' g60penbaard in het k°n>ngschap van Jezus

Bespiedt hem als Evangeliedienaar, als hoogleeraar als journalist, als volksvertegenwoordiger, als minister, en gij vinden een mensch, een man van gelijke bewegingen wij, een feilbaar, zondig mensch; maar ook een mensch een man, in wien God groote gedachten heeft gelegd en wien Hij groote kracht heeft geschonken om die gedachten te openbaren. Een mensch, een man, die gesteld is als een operen muur, om tegenstand en haat met onverzettelijke kracht te verduren, die met gekroonde hoofden spreekt,"en