Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frischheid van geest zijn 70sten geboortedag te herdenken.

De geschiedenis van ons vaderland in de laatste veertig jaren is voor het grootste gedeelte ook die van Dr. Kuyper; en daarom ook was het woord van Mr. Heemskerk, op 1 April 1897 te Amsterdam gesproken, zoo juist: „Personen als Dr. Kuyper behooren niet aan een partij; zij zijn sieraden van het geheele volk, welks geschiedenis zij maken, onder toejuiching of verguizing van voor- en tegenstanders

Of Dr. Kuyper nog een gewichtige rol zal vervullen? Wie kan daarop een antwoord geven! Gladstone was 84 jaar oud, toen hij nog een Ministerie vormde. Van Dr. Kuyper kan naar den mensch gesproken, nog veel ten goede voor land en volk verwacht worden.

Zeker is het, dat de 70-jarige christen-staatsman nóg staat in het midden van het rijke leven van onze natie. Het karakter der dingen om ons heen is sinds 1871 geheel van gedaante veranderd. De vrijzinnigheid heeft haar groote macht van weleer verloren, haar invloed op de massa. Uit haar is, naar de voorspelling van Groen en var. Kuyper, voortgekomen de sociaal-democratie, die haar moeder dreigt te verslinden.

De strijd is van aard veranderd. Onze vrijheden en rechten zijn voorloopig gewaarborgd. Maar in de sociaaldemocratie treedt een vijand van onze beginselen op, die krachtiger nog dan de vrijzinnigheid behoort bestreden te worden.

Ernstig en gewichtig in hooge mate is alzoo de taak, waarvoor thans de christelijke partijen, niet het minst onze partij staat. Het betreft thans, meer dan ooit . . . niet de belangen van den arbeider, want reeds in 1872 schreef Dr. Kuyper: „Het vraagstuk van den arbeidersstand wordt almeer het groote vraagstuk van den dag"; en naar dat woord heeft onze partij zich steeds gedragen: de sociale wetten van het Ministerie—Kuyper strekken daartoe ten bewijze ... het

Sluiten