Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwerp te schrijven, verlegen zijn wegens gebrek aan, maar ook wegens overvloed van stof.

Nu wij in een dagbladartikel een woord moeten schrijven bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van Dr. Abraham Kuyper, verkeeren wij in het laatste geval.

Toen op den eersten April 1897 herdacht werd, hoe Dr. Kuyper 25 jaar de politieke leiding had gevoerd van onzen Standaard, was het betrekkelijk nog gemakkelijk: toen was er in hoofdzaak slechts sprake van den journalist, hoewel ook toen niet geheel kon gezwegen worden van zoo menig ander terrein, waarop de jubilaris zich had bewogen niet alleen, maar ook zich boven allen had onderscheiden.

Maar thans, nu Dr. Kuyper zijn 70s,en verjaardag mag vieren, is het nog iets anders. Thans staat daar voor het oog van onzen geest heel zijn persoonlijkheid en heel zijn levensarbeid op alle terreinen, waarop deze reuzengeest heeft gewerkt, en nog werkt.

En bovendien, wat heeft in de tien jaren, die na het Sfafldaarüf-jubileum van 1897 verliepen, die arbeid zich nog uitgebreid.

In die jaren valt immers ook het ministerschap van Dr. Kuyper.

Neerlands' Christenvolk zou zich schuldig maken aan ondankbaarheid jegens Dr. Kuyper, maar ook, wat erger ware, aan ondankbaarheid tegen God, als het niet herdacht en erkende den grooten zegen, dien het in Dr. Kuyper ontvangen heeft. En om daartoe onze lezers op te wekken, willen we uit dit merkwaardige leven thans een en ander in gedachtenis brengen.

Dr. Kuyper werd den 29sten October te Maassluis geboren. Hij is de zoon van Ds. J. H. Kuyper en Henriëtte Huber, afstammelinge uit een Zwitsersch geslacht.

Gelijk hij verleden jaar te Maassluis bij de opening van een nieuwe Christelijke school zelf verhaalde, zorgden zijn

Sluiten