Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest (en daarbij ervaren had, dat hij in de Kamer zeer we.nig steun vond, ook zelfs bij hen, die daar de Anti-rev partij vertegenwoordigden) werd hij ernstig krank, vooral door overspanning, tengevolge waarvan hij ruim twee jaar n.1. van 1875 tot 1877, voor herstel zijner gezondheid in' Zwitserland vertoefde.

Gelukkig herstelde de Heere hem. Zijn levensarbeid moest eigenlijk nog beginnen.

Toen Dr. Kuyper in ons land terugkwam, was Groen van Prinsterer overleden.

Verscheidene malen had Groen het uitgesproken, dat

hij in Dr. Kuyper den toekomstigen leider zag van de

Anti-rev. partij. In een moeielijk tijdsgewicht aanvaardde hij die leiding.

Het Christenvolk was verdeeld en van de zijde der Liberalen, die pas een tegen het Christelijk beginsel gerichte Hooger Onderwijswet hadden doorgedreven dreigde ook een nieuwe wet op het Lager Onderwijs, waarbij de geeselen daar Groen tegen geprotesteerd had, door schorpioenen vervangen zouden worden.

Die wet is ook gekomen: de bewuste wet van Kappeijne van 1878. F J

Maar wat door de menschen ten kwade gedacht was heeft God ten goede gedacht. Die booze wet gaf het sein tot het reusachtig Volkspetitionnement van 306.000 Protestantsche Nederlanders, die op 3 Augustus 1878 aan Koning i lem III hun smeekbrief om een school met den Bijbel richtten. En de verdeeldheid der Christenen had plaats gemaakt voor eendrachtige samenwerking.

Ook werd van de aldus in het land gewekte belangs e ing gebruik gemaakt om de Anti-rev. partij door heel het land te organiseeren.

Het program werd opgesteld en op den grondslag daarvan werden allerwege kiesvereenigingen opgericht. Unie-

Sluiten