Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zegene de Heere Dr. Kuyper rijkelijk in zijn overig leven.

Hem en zijn gewichtigen arbeid!

De Vrije Fries.

Een verjaardag.

Dr. A. Kuyper.

29 Oct. 1837—1907.

Wij Gereformeerden, nu niet in kerkdijken zin bedoeld, wij die ons noemen het geestelijk nakroost van Calvijn', wij zijn wars van alles wat naar schepselvergoding en mensch-verheerlijking zweemt. Te diep zijn wij er van doordrongen, dat de mensch niets is van- en uit zichzelven, doordrongen van het apostolisch woord: wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt, en zoo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hadt, dan dat wij niet den mensch zouden willen laten op zijn bescheiden plaats, om met alle gave ook in den mensch en door den mensch in God te eindigen. Soli Deo Gloria, Gode alleen de eere, dat is ons uit het hart gegrepen, en waar het in de eeuw van ons leven zoo veelszins werd vergeten en verzaakt, daar is het ons, juist door den man, wiens optreden en beteekenis naar aanleiding van zijn zeventigste jaarfeest wij hier met een enkel woord ter sprake brengen, zoo nadrukkelijk herinnerd. Het schepsel niets, God alles! Land en volk terug naar den dienst van den God der vaderen! Dat was de leuze waarmede hij optrad, toen hem de oogen geopend werden. Daartoe heeft hij als met duizend

stemmen rusteloos zijn volk opgeroepen, nu een lange reeks van jaren!

Sluiten