Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steen van zijn arbeidsdag is het dus, dat wij dien zeventigsten jaardag begroeten, maar slechts als mijlpaal, waarbij wij een oogenblik nadenkend, waardeerend en dankend stilstaan, in de vaste overtuiging, dat hij meteen zijn zegenrijken arbeid weer voort zal zetten, waarvan wij nog vele vruchten hopen te genieten. Bij Kuyper's zeventigjarig feest rijst ons niet het beeld van een in rust gaand hoogleeraar voor den geest, maar doemt veeleer voor ons op het evenbeeld van Engelands grand old man, Gladstone, die tot diep in de 80 zijn voor heel de natie beteekenisvollen arbeid voortzette en met wien Dr. Kuyper als Christen-Staatsman, groot Staatsman, moedig belijder, machtig redenaar, godgeleerde en literator, zoovele punten van overeenkomst heeft. Een wensch en bede rijst, terwijl we dit schrijven, in ons hart, en wij weten, dat zij weerklank vindt in het hart van onze lezers, ook in het District Tietjerksteradeel: dat ook dit punt n.1. van overeenkomst met Gladstone in Dr. Kuyper zich moge vervullen: dat ook hem moge worde gegeven tot zoo hoogen ouderdom, frisch en groen, voor zijn volk te blijven arbeiden.

Op bizonderheden in het leven van den jubileerende gaan wij niet in. Daarvoor is een courant-artikel minder de plaats. Deze kan men elders vinden, en daarvoor vraagt men ook meer bij de gestorvenen dan de nog levenden. Slechts op de gave Gods in hem ons vaderland, de kerk van Christus, de Christelijke partijen en onze partij in het bizonder geschonken, geschonken aan pers en school en wetenschap, maken wij als met een enkele pennestreek opmerkzaam, opdat met hem ons hart den Heere love vanwege zijne gave en genade.

Groot zijn de talenten Dr. Kuyper toebetrouwd. Vriend en tegenstander is bereid dit onomwonden te erkennen. Tj-ouwens wie zou het kunnen loochenen ? En dat hij met zijne talenten heeft gewoekerd, zal ook door niemand

Sluiten