Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden ontkend. Hij heeft veel gearbeid, en, schoon theoloog door aanleg, sympathie en opleiding, beperkt zijn,arbeid zich allerminst tot de theologie. Zijne werken vormen reeds een biblotheek op zich zelf, en schoon meest theologische, zoo leggen zij toch getuigenis at, dat wij in Dr. Kuyper met een polyhistor, een veelweter te doen hebben, van wien verhaald kan worden: wat in de boeken steekt, is in dat

hoofd gevaren!

Geen terrein van wetenschap is hem vreemd. Hij is theoloog, groot godgeleerde, oorspronkelijk, zelfstandig denker en baanbreker, waarvan vooral zijn Encyclopaedie getuigenis aflegt, doch hij is ook rechtsgeleerde, waarvan het doctoraat honoris causa van uit Amerika hem werd verleend; ook oeconoom, ook staatsman, ook wijsgeer, ook aesteticus en wie evenaart hem als journalist? en wie overtreft hem als practicale schrijver, aan wiens eenvoudig, hartelijk woord ook de eenvoudigste, naar God dorstende ziele zich verkwikt?

Dr. Kuyper heeft veel gearbeid. Wat is onder zijne eminente leiding van de partij van Groen niet gegroeid?

Hoe heeft hij met zijn Standaard en Heraut en zijn tal van brochures ons volk politiek en kerkelijk niet bewerkt en geleid! En hoe heeft de Heere dien arbeid eindelijk willen kroonen. waar hij tot het ministerschap geroepen, ons land heeft mogen zegenen met een wet op het hooger en lager enderwijs, gelijk wij die thans .bezitten. Waarlijk de Heere heeft ons ruimte gemaakt, en onder de instrumenten, die Hij daarvoor wilde gebruiken, moet in de eerste

plaats genoemd Dr. A. Kuyper.

En zoo bieden ook wij hem op zijn gedenkfeest onze dankbare hulde, en smeeken den Heere, dat het hem gegeven worde nog een reeks van jaren met zijne rijke gaven het vaderland te dienen. En een bizondere wensch mengt zich hierin: dat aan het einde van deze ministeriëele periode, links weer door rechts moge worden vervangen en het der

Sluiten