is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een groot deel van het Nederlandsche volk, dat nu al veertig jaren het voorrecht geniet dezen eminenten man in zijn geschriften en redevoeringen, in zijn veelvuldigen arbeid en voorlichting te volgen, viert dezen 29en October met den jubilaris en zijn gezin en zijn duizenden vrienden mee als een dag van den Heere geschonken om Hem te danken voor wat Zijne genade ons in Dr. Kuyper schonk.

Wij voegen onze beste wenschen bij die van duizenden in den lande, welke hem heden door brief of briefkaart, door ansicht of naamkaartje, door telegram of handdruk,' door toespraak of zang, door geschenk of zegenwensch komen ontmoeten.

Mogen nog vele jaren levens aan Dr. Kuyper gegund zijn. Moge hij nog veel ten bate van land en volk kunnen doen. Mogen de gebeden zijner duizenden vrienden hem tot aan zijn laatsten ademtocht vergezellen.

Mogen genade en eere van Boven hem rijkelijk toevloeien, aan den avond van dit welbestede leven, dat ook hem zoo menige smart en teleurstelling bracht, doch waarin de zorge van een liefhebbend Vader in Christus hem niet mocht ontbreken.

In den strijd voor de eere Gods is Dr. Kuyper allen die met hem éénzelfde geloof deelachtig werden, al die jaren voorgegaan.

Worde ook door dezen feestdag in de eerste plaats, naar den wensch zijns harten, die eere Gods verhoogd, en in de komende jaren, zij 't tot over den leeftijd der zeer sterkeren heen, steeds meer bevorderd.

In De Heraut van gisteren, Zondag, plaatste Dr. Kuyper als motto boven de meditatie de woorden uit Psalm 71 : 18: „Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God! totdat ik dezen geslachte verkondige uwen arm, allen nakomelingen uwe macht".

De Heere verhoore genadig deze bede.