Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijns volks en de trouw van zoovelen die met hem eens geestes zijn.

Die liefde en die trouw is hem verzekerd van zoovelen, wier gedachten en ervaringen hij dikwijls zoo aangrijpend schoon heeft vertolkt van allen voor wie hij dien rijken schat van meditatiën heeft geschreven, als uit de ziel gegrepen van allen wie hij is voorgegaan in woord en gebed — van allen wier smaad hij heeft mede gedragen en door woord en pen verdedigd tegen tallooze aanvallen en met zijn wetenschappelijk schild gedekt tegenover allerlei bespotting, en bovenal van allen wier heerlijke en hoogst gewichtige roeping hij tot bewustzijn heeft gebracht in den strijd van onze en zijne dagen.

Hij als wij, gaan haastiglijk voorbij; maar we loven op n dag als dezen Gods goedertierenheid, die het dezen man gaf een lichtstraal op menig levenspad te werpen.

Het Zendingsblad wan de 6eref. Kerken in Nederland.

Brieven naar Antiochië.

De geliefde schrijver vierde dezer dagen zijn 70sten verjaardag. Wat laat en uit de verte wil ook ik mijn gelukwensch uitspreken. Dr. Kuyper heeft niet veel (multa) voor de Zending gedaan; maar hij heeft er iets heel groots voor gedaan; in Middelburg, toen hij veler oogen opende, lijnen trok en ons aan het denken bracht. Wat wij nu zijn, zijn wij middelijkerwijze door hem.

Het spijt mij dat H. M. hem geen Commandeurskruis heeft mogen uitreiken. De lilliputters waren te klein om dezen reus te zien. Als ze bij zijn grooten teen staan zien ze niet verder dan tot zijn knie en als ze met een ladder

Sluiten