Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is goed, dat er van tijd tot tijd in het leven der volken, der geslachten en der personen, een gedenkdag aanbreekt, waarop wij ons zeiven en anderen rekenschap geven van wat God aan geestelijke schatten door anderen voor ons verwerven liet".

Zeer veel is er, dat den gedenkdag van Dr. Kuyper tot een dankdag maakte.

Ook de Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging stemde van harte met dien toon van dankzegging aan den Heere in.

„Jachin acht zich geroepen, in haar officiëel orgaan een woord van eerbiedige hulde te spreken voor wat Dr. Kuyper ook voor de Zondagsschool heeft gedaan.

Voor een goed deel toch heeft hij, het groote genie, de man van verbazingwekkende geleerdheid, zijn krachten en gaven besteed ten bate van de kinderen onzes volks. Daarom was de kinderhulde op zijn feestdag zoo uitnemend op haar plaats.

Die meer dan 35000 kinderen, die eigenhandig hun namen schreven in een album, brachten op treffende wijze in herinnering, wat de jubilaris in de kracht des Heeren gedaan heeft voor de Christelijke School.

Deze arbeid voor de kinderen onzes volks richtte ook zijn oog op het Zondagsschoolwezen.

Dankbaar erkennen wij het, dat Z. Hooggel. het schild van zijn machtig woord ook over de Zondagsschool heeft opgeheven, toen hij schreef, dat de Zondagsschool ongetwijfeld een macht is geworden, die onder 's Heeren leiding, een tijdlang onbegrijpelijk veel goed heeft gedaan, ook in ons land. (Heraut, No. 1110).

Het is de Zondagsschool, die, volgens Dr. Kuyper, in de 19de eeuw de Christelijke kerk gered heeft. „Denk u haar weg en het is niet te zeggen, in wat doodslaap de Kerken nog zouden verzonken liggen".

In dagen, toen de Zondagsschool bloot stond aan harde

Sluiten