Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CHRISTELIJKE PERS.

b. Roomsch-Katholiek Christelijke Bladen.

Geïllustreerd Zondagsblad voor Katholieken.

Dr. A. Kuyper.

P den 29en j.1. bereikte den leeftijd van 70 jaren een zoon van Nederland, die als staatsman, geleerde, litterator en journalist een eerste, zeggen we liever: een eenige plaats inneemt. Dr. Kuyper is in ons

vaderland de man, en hoezeer men ook in staatkundige inzichten of in godsdienstige richting van hem moge verschillen, vriend en tegenstander, zelfs zijn vijanden moeten erkennen, dat hij een figuur is van buitengewone verdiensten, die met onwrikbare vastheid en met machtig talent zich heeft gewijd aan de uitvoering der veelomvattende taak, welke hij zich ter verwezenlijking had gesteld. Wie dat niet erkennen wil, wie alleen de aandacht mocht willen vestigen op zijn feilen en zich blind houden voor zijn deugden, zou blijk geven van verregaande kleinzielige bekrompenheid. Gaarne dus geven wij, die, ofschoon hij niet tot de onzen behoort, de rijke begaafdheid van zijn superieuren geest, de macht van zijn woord en zijn pen huldigen, en in hem ook den Christen eeren, die met onbezweken moed en kracht den Heiland heeft

Sluiten