Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afgemaakte minister verpoosde zich van het politiek geharrewar door een vorstelijke rondreis, zag zich overal in de hoogste kringen met de grootste onderscheiding en voorkomendheid ontvangen als een der schitterendste gloriën van zijn land, verrijkte zijn veelomvattenden geest door eigen aanschouwing met nieuwe kennis van landen en volken, van godsdiensten en staatsinstellingen, en keerde terug, zijn volk, dat hem had uitgestooten, een nieuwe kostelijke gave biedend in een boek vol staatsmanswijsheid, levensopmerking en wereldphilosophie!

Thans viert hij zijn feest en zelfs zijn felste tegenstanders zouden zich schamen, nu een wanklank te laten hooren bij den algemeenen jubel van het Christenvolk.

Zelfs de groene Amsterdammer, die indertijd geen week liet voorbijgaan, zonder den grooten man door een onwaardige spotprent te hoonen, plaatst thans een portret van hem en staat een geestverwant van den veelgesmade toe, hem in haar kolommen te huldigen.

Terecht mag deze zeggen, niet te veel te beweren als hij meent dat ook bij Dr. Kuyper's vijanden „voor zijn energiek optreden en voortwerken admiratie wordt gevonden''.

Maar 't is toch vooral het christelijke volksdeel dat hem op dezen dag den prijs van dankbare hulde zal brengen, en daaronder niet het minst wij katholieken, al zijn wij allerminst blind voor zijn gebreken, erkennende dat hij als elke groote les défauts de ses qualités heeft.

Hij toch heeft met zeldzaam geëvenaarde kracht, met nooit zwichtende volharding, met heldhaftigen moed den strijd gestreden voor de handhaving van ons christelijk volkskarakter, voor de doorwerking en zegepraal van het christelijk beginsel ook in de wetgeving en het openbare leven.

Moge het hem gegeven zijn, dien heiligen strijd nog vele jaren te strijden met den ouden moed,, de oude kracht, de

19

Sluiten