is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude geestdrift, maar met de nieuwe wapenen, die.de ervaring, veelzijdige kennis, gestadig verruimde blik hem aan de hand doen.

En moge hij in dien strijd nieuwe lauweren behalen voor de eere van den Christus, voor de welvaart en grootheid van het dierbare vaderland!

De Maasbode.

Dr. Abraham Kuyper.

Het is morgen, Dinsdag 29 October, zeventig jaar geleden dat de man, die dit artikel siert met zijn naam, te Maassluis geboren werd.

Die met ons van meening is, dat dit kleine landje waarlijk niet te veel groote mannen telt en dat deze zeventigjarige onder die grooten tot de allergrootsten moet gerekend worden, zal dezen dag niet laten passeeren zonder even stil te staan op den drukken levensweg en met dankbaarheid en waardeering te gedenken, wat in hem aan Nederland geschonken werd.

Want nog staat hij hoog op de veste, indrukwekkend als een reus, ongebogen en onverzwakt in stoffelijke zoowel als geestelijke kracht gaat hij nog in ons midden zijn eigen,

heel bijzonderen weg.

Het is niet doenlijk dit rijke, felbloeiende, temperamentvolle leven in één groote gedachte saam te vatten.

Want niet langs één scherp gemarkeerde lijn is dit leven voortgevloden.

In dien breeden massalen kop, klaar en geweldig als van Zeus den Olympiër, onder dien machtigen schedel zijn door hem tallooze en machtige evoluties doorgemaakt.