Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Kuyper is hevig anti-papist geweest, gelijk wie maar in het land.

Hij is op zijn tijd bezweken voor de verzoekingen en de heerlijkheden van het Libertijnendom.

Een oogenblik is hij bevangen geweest door de scepsis zijner eeuw.

Hij heeft theorieën aangehangen, die van de theorieën van „zijn vriend Schaper" niet ver af lagen.

Ja hij heeft het zelf bekend, dat hij eens in de Christusverzaking reeds zoover was afgezonken, dat hij meeliep met Rauwenhoff en Scholten, die hem het geloof in de Verrijzenis van zijn Heiland hadden ontfutseld.

Maar na velerlei wisseling en strijd, inwendige vooral, na rustelooze en hooggespannen worsteling van zijn geest, is ook voor dezen zoeker een beter licht opgegaan.

De reactie tegen zijn verleden was dan ook geweldig en klom steeds in geweldigheid.

Dat moest zóó voor die hem kenden en die reeds in den jongen man bespeurden wat kracht en rijkdom van geestelijk bezit in die gaandeweg meer ontwakende ziel inwoonde.

En zoo kwam Kuyper na veel pijnlijke levenservaring, na veel duldeloozen smaad, hem door veel kleine en groote kleinaards aangedaan, tot dat allerprachtigste moment in zijn leven, toen hij, opgeschoven van uit de gewone rangen der Nederlandsche burgerschap als eerste dienaar der Kroon zijn heerlijk program van het Christelijk Staatsrecht in Nederland ontwikkelde.

In veel denkbeelden staan wij lijnrecht tegenover hem.

Ook zijn wij niet blind voor de gebreken van dezen mensch, in wien meer dan in veel andere zijner natuurgenooten het eeuwig menschelijke wel tot hevige openbaring komen moest.

Het was de forsche uitbarstende levens- en ziele-kracht, die als een lawine somwijlen overstelpte en verpletterde.

Sluiten