Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April 1897, toen hij in het Amsterdamsche Paleis voor. Volksvlijt gehuldigd werd bij zijn zilveren feest als hoofdredacteur van De Standaard: „Zij, die mij persoonlijk en meer van nabij kennen, weten, hoe sympathetisch mijn hart is aangelegd. Dit is zelfs zóó waar, dat ik aan mij zeiven overgelaten, meer dan eens groot gevaar zou geloopen hebben, een scherf van de beginselen te laten afspringen, alleen uit zucht om de gemeenschap met al onze broederen te behouden".

Wij hebben te veel van Kuyper gelezen en ondervonden om niet te verklaren, dat dit woord ons iets anders dan ijdele grootspraak of zelf-adoratie is.

Gegeven dit alles, herdenken wij dezen voor Kuyper gedenkwaardigen dag met passende dankbaarheid en hooge waardeering voor zijn werk.

En moge dan zijn levensavond, waarboven de zon nog zoo helder voor hem schijnt, door geen bittere ervaringmeer omfloersd worden, en blijve hem bij het vermogen en de kracht en de lust om in den herfstdag van dit rijke leven nog velerlei vrucht af te werpen tot heil van Nederland.

Maar ook tot altoos geestdriftiger bezieling van al degenen, die in de wielende stroomingen van het moderne leven, de banier van Christus, zooals Deze ons in de Schriften geopenbaard is, tegen velerlei vijanden ongerept wenschen hoog te houden.

Nieuwe haarlemsche Courant.

Dr. Kuyper.

Heden viert Dr. Kuyper zijn zeventigsten verjaardag. Op den leeftijd dat anderen hun otium cum dignitate welverdiend mogen ingaan, staat deze buitengewone, merk-

Sluiten