Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardige man als een geheel bijzondere figuur, onvermoeid nog en zooals hij zelf dezer dagen zeide, „aan het begin van hetgeen hij nog zou willen doen"...

Heel Nederland huldigt heden den grooten staatsman en leider, den eminenten journalist en schrijver, den hoogbegaafden redenaar en predikant, den onvermoeiden geleerde en keurigen stylist, die zich trots felle tegenkanting en buitengewonen haat een eereplaats als groot Nederlander heeft weten te verzekeren.

En het katholieke Nederland eert Kuyper nog meer.

Voor ons, roomschen, is Dr. Kuyper de verpersoonlijking van de leuze „Voor den Christus", ook in 't staatkundige.

Wie de Christelijke beginselen tot fundament wil zien gelegd, waarop gebouwd worden de wetten die zich toch zoo nauw met ons leven, innerlijk en uiterlijk, samenhangen, — die eert in Kuyper den man wiens energie en onverwoestbare geestkracht in ons vaderland practisch de juistheid van deze zienswijze heeft bewezen.

Wij scharen ons onder hen, die heden hulde aan Dr. Kuyper brengen als geleerde en als staatsman, als schrijver en als redenaar, maar we willen ook gerekend worden bij diegenen, die vandaag den Heer der Heeren danken voor dezen grooten man die zooveel voor de emancipatie onzer Christelijke sociologie en politiek heeft gedaan, en ... met Gods hulp nóg mag doen, wat wij hem van harte toewenschen!

De Residentiebode.

Een Titan.

Morgen, 29 October gedenkt Dr. Kuyper zijn 70en verjaardag. Bij deze feestviering voegt een kort woord van

Sluiten