is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam zijn diensten zal weigeren. Bedriegen niet alle voorteekenen, wordt niet op onverwachte wijze door een ondoorgrondelijk wilsbesluit van Gods oppermacht ingegrepen, dan is aan de werkzaamheid van dezen zeventigjarige vooreerst nog geen einde gesteld; dan is zijne levenstaak onder ons nog volstrekt niet geëindigd, dan is de dag van zijn zonsondergang op aarde nog verre.

Dit geeft ons oorzaak van oprechte blijdschap. Immers het staat bij ons vast, dat Dr. Kuyper meer is dan de man van één politieke partij alleen, dat — integendeel — zijn optreden het gemeenschappelijke vaderland van ons allen, Nederlanders, tot zegen heeft verstrekt en dat nog zijn arbeid ten goede komt van ons geheele volk.

Het schijnt ons geen ijdele illusie, indien wij verwachten, dat dit op dezen zijn zeventigsten verjaardag door verre de meesten en besten van alle politieke en godsdienstige partijen zal erkend worden.

Om geheel bijzondere redenen toch schijnt die dag, nu het Dr. Kuyper geldt, daartoe geschikt.

Kwam anders zijn persoonlijkheid met hare buitengewone, geheel exceptioneele gaven en talenten meer dan gewoonlijk ter sprake, het was in den regel in verkiezingstijden of in dagen van heeten politieken strijd, als hartstochten het oog troebel, den geest voor het schatten en beoordeelen van proportiën onbekwaam hadden gemaakt.

Door een gelukkige voeging van omstandigheden is Dr. Kuyper het voorrecht geschonken, dezen zeventigsten verjaardag te vieren in een pauzeering van zijn politieken strijd, als privaat persoon, staande reeds een paar jaren buiten het actieve parlementaire leven. Zoo zijn naam de laatste weken op veler lippen kwam, het was als die van den schrijver van een reisverhaal „Om de oude Wereldzee'', dat, zelfs indien het van de hand van een geheel onbekende