is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij met vaste hand de grenslijn trok, de veelgesmade „antithese" vaststelde, welke in werkelijkheid den geheelen strijd onzer dagen beheerscht en vrienden en vijanden gescheiden houdt.

O, wij weten het wel, dat er behalve die groote, die alles overheerschende antithese, andere tegenstellingen blijven bestaan, die nooit zullen en kunnen overwonnen worden. Wij weten het, dat het juist de groote kwalen zijn van onzen tijd, het hand over hand toenemend ongeloof en de daarmede gepaard gaande zedeloosheid, welke als diepsten grond onzer samenwerking met Dr. Kuyper en de zijnen in den godsdienstigen en politieken strijd onzer dagen kunnen worden aangewezen.

Zoo min Dr. Kuyper eraan denkt zijn geestelijke voorouders, Calvijn en de Hollandsche Geuzen, te verloochenen, ook bij hun opstand tegen het gezag der roomsche Kerk en het daarmee verbonden gezag van den wettigen Vorst, even weinig denken wij er aan de kleuren van onze zuiver roomsche vlag te verbergen, de belangrijke dogmatische verschillen tusschen ons en de dwaalleeringen van het protestantisme weg te doezelen of wel met de Calvinistische constructie onzer landshistorie genoegen te nemen.

Een eerlijk bondgenootschap in den strijd tegen ongeloof en revolutie — verder gaan onze samenwerking en onze geestverwantschap niet. Doch, terwijl het niet te voorzien is, dat de groote en principiëele strijd, welke Katholieken en geloovige Protestanten — willen zij wijs zijn — zijde aan zijde te voeren hebben, eerlang zal beslist wezen, terwijl, integendeel, alles doet voorzien, dat die strijd een zeer langdurige zal wezen en nog steeds voortdurend in heftigheid zal toenemen, verheugen wij ons met oprechtheid over de groote gaven, welke aan dr. Kuyper zijn geschonken, over de heerschappij, door hem met zóóveel geestkracht en