Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch was de grootste strijd, dien hij in eigen kring te voeren had, geen kleinzielige personenstrijd, maar veel meer een strijd tusschen kalm conservatisme, dat zich nog niet geheel aan de oud-liberale ideeën ontworsteld had, en vooruitdringende democratie, op principieel christelijken grondslag.

Zoo kwam de scheuring, — de vrij-anti-revolutionaire partij, thans die der christelijk-historischen genoemd, ontstond. Daarin kwam de leiding aan Jhr. Mr. de Savornin Lohman.

Twee hooge figuren, Kuyper en Lohman. Welke partij zou zulke mannen te bezitten zich niet tot eere rekenen?

Onder 't Ministerie-Kuyper hebben wij gezien, hoe deze twee leiders, aanvankelijk met Dr. Schaepman als derde, te zamen werkende, groote dingen wisten te bereiken.

Kwam als vanzelf Jhr. de Savornin Lohman toen meer in de Tweede Kamer op den voorgrond, Dr. Kuyper was als Minister-President een figuur, welke ook in onze roomsche kringen hooge bewondering en eerbied afdwong. Denk aan de Algemeene Beraadslagingen bij de Begrootingen, — denk vooral aan zijn schitterende verdediging van de Wet op het Hooger Onderwijs!

Wien men ook sprak, ook in onze kringen, hij was vol opgetogenheid. Zóó nobel en forsch hadden wij nog zelden van de Regeeringstafel de eer van den Christus hooren handhaven ....

Weinigen mannen is dan ook zooveel smaads ten deel gevallen. Heel de verkiezing die volgde, ging tegen dezen eenen man! Is er één man in ons land, zóó hoog vereerd, en tevens zoo diep verguisd?

Thans, zeventig jaar, maar als Gladstone, de Engelsche „oude man" nog in volle levenskracht — nog werkende al den dag, dien God hem geeft — wacht ieder op 't oogenblik, dat hij weer in 't volle politieke leven op den voorgrond treden zal.

Sluiten