is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij bieden op dezen dag den 70-jarigen met eerbied en oprechtheid onze gelukwenschen, onder de oprechtste betuiging van waardeering en hulde, aan en wenschen uit den grond onzer harten, dat Dr. Kuyper ook het volle licht der waarheid moge aanschouwen, dat thans nog voor hem door nevelen verborgen schijnt.

Wij brengen nederig een eere-saluut aan den stoeren werker, den onvermoeiden strijder en welgemeend wenschen wij: Ad muitos annos, nog vele, vele jaren.

Zondagsblad van Het Centrum.

Een Zeventigjarige.

1837. — 29 October. — 1907.

Het wordt steeds meer gewoonte mannen van beteekenis — kunstenaars, geleerden, staatslieden — te huldigen op hun zeventigsten verjaardag. Zij zijn dan gekomen tot den ouderdom, welke volgens het woord der H. Schrift de grens bepaalt van het menschelijk leven. En men maakt zich op, om de verdiensten te huldigen, die zij zich hebben verworven, met bewondering en erkentelijkheid te gedenken, hetgeen door hen in den loop der jaren werd gewrocht.

Bij het feest van een zeventigjarige denkt men aan het verleden. Het tijdstip is gekomen, om te eeren, wat werd volbracht. Als regel geldt, dat de jaren, die dan nog volgen, jaren zijn van rust, en de arbeid, welke dan nog wordt verricht, geen relief meer geven kan aan het Oeuvre, dat als voltooid op den zeventigsten verjaardag van den maker werd gevierd.

Als regel.