Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar er zijn op dien regel geweldige, indrukwekkende uitzonderingen.

Buitengewone mannen hebben ook op hoogen leeftijd buitengewone dingen kunnen doen.

Hun kracht bleef onverzwakt, scheen zelfs nog verder zich te ontplooien.

Engeland huldigde vele jaren lang in Gladstone den „grand old man". Kardinaal Manning ging lichamelijk getorst onder den last der jaren, toen zijn machtige geest vrede wist te stichten in een der grootste arbeids-conflicten, waarvan Londen getuige was; Windthorst en Bismarck stonden als zeventigjarigen in hun volle kracht tegenover elkaar. En Leo XIII had reeds den tachtigjarigen leeftijd overschreden, toen hij de encycliek „Rerum Novarum" uitvaardige, dat machtigste monument van zijn roemruchtig pontificaat.

Ik dacht onwillekeurig aan het voorbeeld van zeldzame werkkracht, dat deze grooten der jongste wereldgeschiedenis gegeven hebben, toen ik dezer dagen het voorrecht genoot door Dr. Kuyper te worden ontvangen.

Van een zeventigjarige heeft de anti-revolutionaire leider alleen het jarental. Hij is nauwelijks teruggekeerd in het land, of De Heraut verschijnt weer in vier groote pagina's en in De Standaard volgen onafgebroken die hoofdartikelen en driestarren elkander op, waarvan het leeuwenmerk getuigt, dat „de geweldigste onzer polemisten", gelijk Dr. Schaepman den auteur eenmaal noemde, zijn arbeid heeft hervat.

Voor hoeveel „jongeren" zou hiermede — ook wanneer men slechts denkt aan het „hoeveel" — de dagtaak gevuld zijn! Voor Dr. Kuyper is en was het echter slechts een deel zijner verrichtingen, betrekkelijk zelfs een klein deel. Reeds jaren geleden bedroeg het aantal zijner geschriften meer dan honderd twintig. En wat hij als theoloog, als hoogleeraar, als kamerlid en minister arbeidde, vormt een

Sluiten