Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accepteeren moest. Door zulke dingen wordt veel verklaard. In Spanje kreeg ik den indruk, dat kennis en ontwikkeling er te gering zijn. Maar mooi, innig geloofsleven onder de katholieken vond ik in Duitsch Tyrol, dat ik vele jaren heb bereisd.

„Nog een laatste vraag: hoe denkt u over de encycliek Pascendi?"

„Met de veroordeeling van het modernisme ga ik volkomen mee. Sommige uitdrukkingen zou ik natuurlijk niet voor mijn rekening willen nemen. Mijn positie is een andere. Maar met de strekking ben ik het geheel eens".

Ten slotte sprak ik met Dr. Kuyper nog een enkel woord over vele beslommeringen, die hij had gehad bij de oprichting en instandhouding der Vrije Universiteit.

„Ik begrijp niet", zeide de oud-minister, met een levendig gebaar, „dat de katholieken niet ook een eigen Universiteit stichten. Het is toch van zooveel waarde, dat de substructuur goed is, en dat de eigen mannen, wat de juridische en philosofische beginselen betreft, niet gevormd worden door principiëele tegenstanders. Het onderricht van zulke tegenstanders werkt na. Op de fundamenten,die verkeerd werden gelegd, is het moeilijk voort te bouwen. Men ondervindt er later altoos de inconvenienten van, wanneer de onderstructuur niet deugt. Zie eens op Leuven, en vraag eens wat de uwen aan Leuven niet danken . . ."

Geen oogenblik kreeg ik, naar Dr. Kuyper luisterende, den indruk, dat een zeventigjarige tot mij sprak. Zijn gezondheid is tegenwoordig goed, verzekerde hij mij. Ik had mij daarvan, ook zonder verklaring, kunnen overtuigen.

De anti-revolutionaire leider heeft niets van een grijsaard, gebogen onder den druk des ouderdoms.

En bij de aanbieding van onze eerbiedige gelukwenschen op zijn zeventigsten geboortedag, hebben wij niet slechts in

Sluiten