Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens even 'n nipje schalder te gedoogen, dan weer haar met grimmigen klauw doodstil te dwingen, soms ook haar een heel eind glip te geven, 't Was de waarheid in volstrekte slavernij van het partijbelang. De lezers werden, door het weren van al wat voor de partij niet dienstig was, streng sectarisch opgevoed, 't geen te verderfelijker werken moest omdat velen van hen, in een zielsbekrompenheid die met het ruime en breede van hun leider zonderling contrasteerde, nooit een ander blad inzagen, zich in hun Standaard kluisterden als in een Calvinistisch klooster en geen geschrift of boek ter deure in duldden, dat De Standaard-recensent hun niet vooraf had aanbevolen. Voor dezulken was er geen andere waarheid dan de Standaardwaarheid en al de scheeve en verminkte voorstellingen van 's tegenstanders meeningen, al de heele en halve onjuistheden die in dat blad met onovertreffelijke kunstigheid gemengeld werden tusschen werkelijke waarheid — en dat alles steeds gemomd onder'n eenmaal aangenomen, balsembrave eerzaamheidsgrimas — ze waren voor de overgroote meerderheid der Standaard-lezers even onaantastbaar als het Evangelie zelf. Er is stellig nooit in Nederland, onder welk deel van de pers ook, een blad geweest waarin, door 'tgros der lezers, zoo vast geloofd werd als De Standaard — dank zij 't stelselmatig weren, onbeschroomd en onbeschaamd, uit dat blad en uit den geest der lezers, van al wat de partij of haren leider deren kon. Maar nimmer heeft dan ook een blad in Nederland de zedelijke gemeenschap van de natie zóó ontwricht, een deel ervan zoo stelselmatig afgezonderd van de rest en het onderscheid tusschen waarheid en onwaarheid zoo ver geplaatst jenseits von Gut und Böse.

In welke mate Dr. Kuyper rechtstreeks schuldig staat aan dit bederf-bedrijf is kwalijk uit te maken. Immers wat hij in De Standaard schreef was anoniem, en gissingen daar-

Sluiten