Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit waarlijk groote aaü dat deel van onze natie gedaan dat in hem kon gelooven:

Hij heeft het een vernieuwde levenssynthese gegeven.

Dat is het, wat zelfs Van Houten niet vermocht. Als antwoord op de dorstige vragen van den modernen geest heeft die slechts analyse kunnen schaffen, analyse die enkele wijsgeerigen bevredigen moge, maar die de groote menigte zoo dorstig laat als dronk zij al het water van de zoute zee.

Kuyper daarentegen gaf synthese, een synthese waarvoor geloof vereischt werd, veel geloof, in oude wonderen .... en in hèm. Synthese die derhalve slechts een brok van 't volk voldeed en anderen mishaagde en ergerde. Maar een synthese toch voor menigeen, een lafenis van vele dorstigen.

En dat is door Van Houten zelf met al zijn groote eerlijkheid erkend — en ook de ware aard van die synthese, 't louter voor het tijdsgebruik verfrisschen van heel oude zaken — toen hij voor enkele jaren in de Eerste Kamer verklaarde, Dr. Kuyper te bewonderen „omdat niemand in Nederland zoozeer als hij de kunst verstond van ouden wijn te brengen in nieuwe zakken. '

Zoo staat dan Dr. Kuyper op zijn 70en jaardag vóór ons als een ongemeene krachtfiguur. Kerkestichter, coalitiebouwer, demagoog, apostel, redenaar, politicus en journalist; partijaanvoerder, theoloog, litterator en stylist; speler op 't „klavier der volksconscientie" als geen ander; causeur, charmeur en bijtend polemist; fantast en lauweren rustend in den Haag, de wonderlijke wereldgeest omhoog die Dr. Abraham Kuyper heet.

En die, of men hem haat of hem bewondert, hem wantrouwt of in hem gelooft, hem als een wonderdoender aangaapt of bemeesmuilt als een al te Amerikaansch gefatsoeneerden Nederlander, steeds een der groote Heeren van ons land blijft.

Semper Dominus.

Sluiten