is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want men is niet een voorganger, baanbreker, leider op zoo velerlei gebied, en woord, men is dat niet met die voortvarendheid, die onbuigzaamheid en die bewustheid als Dr. Kuyper, zonder zich het voorwerp te maken van veler afgunst, van veler afkéér zelfs.

De sporen daarvan vindt men terug in wel al de hoofdmomenten van zijn leven. Als predikant, als leider der antirevolutionairen, als politicus, als overheidspersoon, als journalist, als letterkundige, — in al deze qualiteiten blinkt hij zeer buitengewoon uit; in elk dier hoedanigheden wordt zijn superioriteit door vriend en vijand erkend. Maar ook in elk daarvan vervreemdde hij evenzeer menschen van zich, als hij er tot zijn eeuwige vereerders maakte. Hij was zijn geheele leven door als de beide polen van den magneet, waarvan de een even krachtig aantrekt als de andere afstoot.

Figuren als Dr. Kuyper nemen in de waardeering van den tijdgenoot een scherp gemarkeerde plaats in. Zij zijn te opvallend dan dat men met onverschilligheid aan hen zou kunnen voorbijgaan. Men stelt zich partij te hunnen opzichte: pro of contra.

Maar ook al behoort men tot de partij van hen, die zich uit politieke, kerkelijke of meer persoonlijke overwegingen, weinig tot zijn persoonlijkheid aangetrokken gevoelen, tóch zal men wèl erkennen, dat het een zeer bijzonder man is, die heden in den Haag zijn zeventigsten jaardag herdenkt. Een man van groote gaven, van onuitputtelijke werkkracht. Een man, die het kapitaal, dat hem aan talent, aan scherpzinnigheid werd geschonken, niet renteloos liet liggen, doch er mede woekerde ten bate van wat in zijn oog is het heil der menschheid, het belang van het vaderland.

Dr. Kuyper is er de man niet naar om hem op zijn feestdag een rustigen, kalmen levensavond toe te wenschen. Voor iemand van zijn altijd werkenden geest en zijn krachtig gestel breekt met het zeventigste jaar een nieuwe aera van