is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is bij uitnemendheid onbelangrijk. Hij was advocaat — balling — gaf tallooze werken uit — worstelde met allerlei moeilijkheden. — Ziedaar nagenoeg alles. In geen enkele gebeurtenis van gewicht is hij betrokken geweest".

Niet geheel billijk. Nu goed. Maar zou ooit iemand ter wereld, ook al sprak hij enkel „als tot verstandigen", één oogenblik hetzelfde van Dr. Kuyper beweren?

De goede Brunswijkers, vertelt Bilderdijk zelf, natuurlijkerwijze met een beetje voldoening, spraken wel van hem als Herr B. der Mahler, of Herr B. der Mathematicus, Herr B. der Gelehrte, etc. Of er onder al die brave Brunswijkers niet af en toe iemand geloopen heeft, wien de tong dubbelsloeg, valt nu moeilijk meer uit te maken.

Maar zeker is het, dat Bilderdijk „om vrij van disputen te blijven", gewoonlijk maar verkoos „der Mahler' te zijn. Dr. Kuyper — tegenover eigen landgenooten beleefder natuurlijk — is „de disputen" wel iets minder uit den weg gegaan. Als journalist heeft hij ook de onnaspeurlijkste bladen en bladekens trouw te woord gestaan. En dit wel, naar het getuigenis van een zijner eminentste collega's, den heer Charles Boissevain van 't Handelsblad, iemand die het kon weten — beperkt als juist deze zich meest heeft tot enkel zuiver journalistieken arbeid van-dag-tot-dag — als „meester op alle wapenen". En kon Kuyper het met zijn Standaard niet af — want Eer is teer, en meer van die leuzen — dan liet hij even „eigen spul" voorkomen, en reed uit, in eigen persoon de perden mennend.

Dat hij zoo reeds „dagwerk"'had, zal niemand ontkennen. Doch een hoogleeraar — een hoogleeraar aan de Vrije Universiteit niet het minst blijft al evenmin vrij van disputen. En Bilderdijk, die ze dan te Brunswijk uit den weg ging, maar later wel iets minder, zou het kunnen getuigen, dat geeft vaak haken en oogen. De schrijver van de Revisie der Revisie-legenden, van Strikt genomen, van Ex ungue