Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leonem etc. heeft het ervaren, hoe ongezellig, ja bepaald verdrietig, het is — „hier in Denemarken'', zou Hamlet zeggen — als men toevallig iets beter ingelicht is over de dingen dan zijn interpellant.

Maar zal men zich derhalve van den domme houden? Neen, wie mettertijd rectorale vertoogen schreef als Calvinisme en Kunst, De verflauwing der grenzen, Evolutie, etc.; wie monumentale studiën gaf als Evoto Dordraceno, De gemeene Gratie-, wie een Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid (eerstdaags nu in tweeden druk zelfs) het licht deed zien, mocht belangstellenden, die in een detail-quaestie faalden, toch ook wel even in de gauwigheid van bescheid dienen.

En nu is Dr. Kuyper — getuige de oprichting zijner Vrije Universiteit — altijd bijzonder gesteld geweest op een bomvrije studeerkamer, en heeft hij belangstelling getoond zelfs in miniatuur-dito's — maar kan de bewering staande worden gehouden, dat niet ook buiten de studoirs ofte museums, als men in de 17de eeuw zei, de invloed van zijn arbeid zich heeft doen gevoelen?

Want was Bilderdijk, naar het Brunswijksche testimonium dan, Mahler en Malthematicus, Dr. Kuyper had — en ook nu constateeren we weer slechts — en niemand te nagesproken, vaak niet enkel theoloog, maar ook literator en jurist tevens te wezen. Toen er het vorig jaar — nauwelijks met één voet terug uit allerlei herbergzame en onherbergzame oorden — hier te lande voor plechtige en plichtige Bilderdijk-herdenking naar een redenaar van eenig gezag w?rd omgezien, klopte men aanstonds bij den oud-Minister van Binnenlandsche Zaken aan.

Want zelfs wie met onze waardige Betje Wolf — die moest je toch eigenlijk eens over den „Jarige" kunnen hooren, zooals ze het „Daags na 't feest" over Kant had — zelfs wie met de waardige Dominee's juffrouw zich „Lam-Mennist" in de politiek-van-den-dag bekent, zal

Sluiten