Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een lijfgarde, hoe klein ook, van dien door Golgotha gekroonde op deze erve leeft?"

Dat is de roode draad, dat het heilig begeeren, hetwelk nu, in onverdroten strijd, in bange worsteling, soms in stille victorie toch ook, straks veertig jaren door het leven van den nu Zeventigjarige loopt...

Hier voegt ons enkel een eerbiedige groet. Van allen. Voor allen. En dezen voor Eigen Haard hier te mogen vertolken, is den schrijver dezer korte en uiteraard onvolledige notities geen geringe eere geweest.

J. POSTMUS.

Enkhuizer Courant.

Grijze liên! Zullen wij daaronder ook moeten rekenen den jongen zeventigjarige, die Dinsdag 1.1. onder zoo groote belangstelling zijn verjaardag vierde? Is het noodig te zeggen, dat wij Dr. Kuyper bedoelen?

Dr. Kuyper is een buitengewoon man, als staatsman, als wijsgeer, als partijformeerder, maar zijne grootste qualiteiten heeft hij naar onze bescheiden meening als theoloog en als journalist. Als journalist heeft hij vooral in Nederland nooit zijns gelijke gehad; zelfs de Koo in den besten tijd van zijn redacteurschap van de Groene Amsterdammer, moest voor hem de vlag strijken. En zijne theologische geschriften zijn zelfs voor hem, die op een ander standpunt staat, een genot om te lezen.

Het zal van ons zeker niet gevergd worden, hem als staatsman te eeren. Maar dat neemt toch niet weg, dat wij volkomen erkennen, dat het slechts aan een man van buitengewone gaven, aan eene geniale natuur, kan gelukken, detv

23

Sluiten