Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reuzentoer te volbrengen roomschen en orthodoxe protestanten, zoo fel tegenover elkaar staande elementen, onder te brengen in hetzelfde partijverband.

En wat er bovenal van dezen man uitging, is kracht, zelfbewuste kracht. Toen hij in 1874 de Kamer inkwam, en daar zag hoe al zijne kracht verlamd werd, doordat hij niets achter zich had in den lande, legde hij reeds in 1877 zijn mandaat neder, om niet terug te komen vóór hij eene partij geformeerd had. En na daaraan 17 jaar te hebben gearbeid, kwam hij in 1894 in de Kamer terug. Dit enkele feit verraadt eene kracht, waarover slechts het genie beschikt.

Wel mocht Dr. Kuyper tot de honderden, die Dinsdag 1.1. tot hem kwamen om hunne gelukwenschen aan te bieden, eene vergelijking maken tusschen zijn 70sten verjaardag en dien van Groen van Prinsterer; wel mocht hij dien kleinen kring van toen zetten tegenover den grooten kring van thans, het was de hem toekomende eere, het was de gerechte juichkreet over de stichting van de consolideering van de anti-revolutionaire partij. En de eer hem uit eigen partij gebracht, is ons eerder te klein dan te groot. Ook hier is kleine jalouzie, wij zeggen niet op den verjaardag zeiven, maar vroeger en later wel eens oorzaak geweest van het meten met zeer kleine mate.

Dr. Kuyper is een groot man, daar gaat niets van af. Wij zeggen het Prof. Woltjer volmondig na, dat te ont kennen kan alleen de meest felle partijdigheid. Maar de hoogleeraar Voegde er aan toe: Alleen laffe vleierij kan ontkennen, dat deze hoogstaande figuur vrij is van gebreken. Welnu, dat is geen onzer, en zelfs de grootste ontkomt daaraan niet. En dit overwegende kunnen wij zonder eenige onoprechtheid verklaren, dat wij hem nog vele dagen toewenschen in het land, dat de Heere God hem geven zal, dat naar zijn eigen wensch, hem de rust moge geschonken

Sluiten