Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

Academie opdeed, niet met deze eenvoudige lieden meten. En niet alleen bijbelkennis was er, maar ook kennis van een goedgeordende wereldbeschouwing, zij 't ook naar oudgereformeerden trant".

Spoedig ging de roep van hem uit als van een buitengewoon begaafd kanselredenaar, zoodat hij in 1867 een beroep kreeg naar Utrecht en in 1869 naar Amsterdam.

Hier vooral bond hij den strijd aan tegen wat hij noemde den Synodalen sleur in de Kerk; de herinnering aan die dagen van groote agitatie leeft nog voort. In die dagen ook nam hij de leiding op zich van De Heraut en werd De Standaard opgericht, waarvan hij niet hoofdredacteur werd in den gewonen zin, maar, zooals hij zelf zegt. „de leiding der hoofdartikelen" op zich nam.

Wat hij als kanselredenaar getoond had te zijn: een man van groote begaafdheid, bleek hij ook te zijn als journalist. Uitgebreidheid van kennis, scherpte van blik, slagvaardigheid, zeggingskracht, alles maakte hem tot een journalist bij uitnemendheid en dat is hij gebleven tot op dezen dag.

Zijne overtuiging, dat het Kerkelijk leven als een zuurdesem heel het maatschappelijk leven behoort te doortrekken, maakte hem tot een der ijverigste medestanders van Groen van Prinsterer, die de aanvankelijk geminachte en zwakke anti-revolutionaire partij had gesticht en Dr. Kuyper aanwees als den eenige, die zijn werk kon voortzetten.

Hoe hij dit heeft gedaan, met hoe taaie volharding hij de kleine partij tot een der toongevende in het land heeft gemaakt, het ligt versch in het geheugen bij ieder, die het leven van onzen tijd ook maar eenigszins meeleeft. Wij, die hier slechts even de hoofdmomenten in Dr. Kuyper's leven kunnen aanstippen, herinneren hier nog slechts aan zijn optreden als lid der Tweede Kamer, waarvoor hij het predikambt te Amsterdam moest neerleggen; aan zijne

Sluiten