Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden doceerde hij. Geen autoriteitsgeloof eischte hij voor zijn wetenschap. Hij verklaarde Gods woord; hij toonde de ontwikkeling der eeuwige beginselen in de historie; hij vertolkte altoos de echt-Nederlandsche gedachte; hij bestraalde zijne leerlingen met 't licht van zijn denkkracht en den gloed van zijn geestdrift, als met zonneschijn, waarin zich hun te arme en eenzelvige leven alzijdig ontplooide.

De groote gedachte, die Dr. Kuyper poneerde en die hem droeg, heeft hij uitgesproken bij de aanvaarding van de door hem gestichte Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag in het gevleugeld woord: Souvereiniteit in eigen kring.

Kuyper zag in het leven onderscheidene kringen en hij zag ze als van een eigen leven bezield. Maatschappij en huisgezin, kerk en school, wetenschap en kunst, dat alles leeft hem, en dat naar eigen, door God ingeschapen levenswet, en roept om een eigenaardig gezag. Dit gezag te erkennen en die levenswet te gehoorzamen, is t geheim der ware vrijheid. Voor die vrijheid heeft Kuyper zijn schitterendste pleidooien gevoerd en, heeft hij eenerzijds de erkenning geëischt voor het gezag der Overheid als de par Dieu, anderzijds handhaafde hij de burgervrijheid my house is my castle! — streed hij voor de vrije School, de Vrije Universiteit en de vrije Kerk en met enorme kracht heeft hij op deze drie terreinen de vrijmaking doorgezet.

Kuyper, in zijn denken beheerscht door de idee der electie, is in hart en nieren democraat. Met wat welbehagen sloeg hij in zijn eerste optreden de groote Conservatieve partij uiteen; zooals men met ijzeren hamer een glazen klok in scherven en gruizels slaat. Met wat blijden moed aanvaardde hij 't bondgenootschap met de radicale partij. Bitter teleurgesteld, vermeed hij echter later zorgvuldig alle

Sluiten